GDPR – ochrana soukromí

Informace o zpracování osobních údajů hostů
– host na recepci

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů.

Jde o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.

Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.

Z titulu oprávněného zájmu je v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Správcem osobních údajů je:  
DO, a.s,  adresa: Vodňanská 974, Praha 10, PSČ 198 00

Provozovna: 
APARTMÁNY EDEN, Elektrárenská 1161/8 Praha 10, PSČ 101 00

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů:
info@aparmanyeden.cz,   Tel.: 272 657 237

Detailní informace naleznete níže a v přiložených dokumentech:

  • Seznam všech zpracování s jejich účely, právními tituly, kategoriemi údajů a dobou uložení
  • Detailní popis vašich práv a způsobu podání žádosti o jejich výkon
  • Další informace

Informace o zpracování osobních údajů hostů
– webová stránka

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

Správcem osobních údajů je:  
DO, a.s,  adresa: Vodňanská 974, Praha 10, PSČ 198 00

Provozovna: 
APARTMÁNY EDEN, Elektrárenská 1161/8 Praha 10, PSČ 101 00

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů:
info@aparmanyeden.cz,   Tel.: 272 657 237

PDF Soubory ke stažení

Detaily zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hostů – host na recepci

Informace o zpracování osobních údajů hostů – webová stránka

Detaily zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu – zákon Zdroj – od koho získáno Doba uložení nebo lhůta pro výmaz Kategorie příjemců údajů

Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

rezervační portál

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.

nejsou

Rezervace ubytování – na recepci osobně a telefonicky

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.

nejsou

Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů.

Zajištění pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.

nejsou

Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku

Povinnosti vůči obci

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Obecní úřad

Předání údajů Cizinecké policii

Splnění právní povinnosti – par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Cizinecká policie

Evidence hostů v Databázi klientů

Zrychlení rezervace stálých hostů

Identifikační a kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky.

nejsou

Evidence VIP hostů v Databázi klientů

Upřesnění nabízení služeb významným hostům.

Preference a koníčky

Souhlas

 

subjekt údajů

Po dobu trvání souhlasu.

nejsou

Předání dat o hostovi do ID-přístupového systému  

poskytování přístupu do prostor

Základní identifikace a číslo pokoje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Po dobu pobytu

nejsou

Evidence časovaných služeb, které využívají hosté.

Rezervace služeb

Základní identifikace a rezervované služby

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

po dobu poskytování služeb

nejsou

Zákaznický systém (věrnostní karty)

Poskytování slev při opakovaných službách

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

po dobu používání karty

nejsou

Předávání dat do Lázeňských systémů

Propojení hotelového a lázeňského systému

Identifikační a kontaktní údaje, údaje o pobytu a zakoupených službách

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Do provedení předání

nejsou

Účtenky a Faktury – doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a

subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Evidence dokladů – účtenky a faktury pro DzP – u neplátců DPH

Archivace dokladů k DzP dle zákona

Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH

Právní povinnost

č. 563/1991 Sb., o účetnictví – par 31 a 32

subjekt údajů

5 let

Finanční úřad

Newsletter

Poskytování nabídek a nových služeb pro stávající zákazníky

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

Evidence výměny valut ve směnárně nad 10000 EUR

Vystavování dokladů ve směnárně dle zákona

Údaje pro identifikaci, údaje o výměně, případně prohlášení o politicky exponované osobě

Právní povinnost

 368/2016 Sb

subjekt údajů

10 let

Finanční analytický úřad

Restaurační systém – rezervace stolů

Rezervace služeb

Kontaktní údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

do doby poskytnutí služby

nejsou

Zákaznický systém (věrnostní karty) pro hosty restaurace a dalších služeb

Poskytování slev při opakovaných službách

Kontaktní údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

po dobu používání karty

nejsou

Rozvážkový systém

Prodej jídel z restaurace externím zákazníkům

Kontaktní údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

do doby poskytnutí služby

nejsou

Nabídky zákazníkům rozvážkového systému

Nabídky na prodej jídel z restaurace externím zákazníkům

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do podání námitky

nejsou

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.  

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

*** nebo v případě, že dochází k předávání osobních údajů mimo EU:

Máme v úmyslu předat vaše osobní údaje mimo EU (nebo mezinárodní organizaci)  v případě zpracování „XYZ“. V tomto případě je zajištěna ochrana tímto způsobem:…………………………

(Viz povinnost dle článku 13.1. f):  případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.)

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.