Ubytovací řád

I. Úvodní ustanovení

Ubytovatel poskytuje ve své ubytovně ubytování osobám starším 18 let věku, mladším osobám pouze za doprovodu osob starších 18 let věku.

Každý ubytovaný musí svým chováním přispívat k vytváření dobrých vztahů mezi ubytovanými. Všichni uživatelé ubytovacího zařízení jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a důsledně jej dodržovat.

II. Ubytování

Všechny ubytované osoby jsou povinny se řídit tímto ubytovacím řádem.

Rodinní příslušníci ubytovaných osob se ke krátkodobému pobytu ubytují jako hosté. Zásadně není možné ubytovat nezletilé dítě. Před poskytnutím ubytování v zařízení musí každý host předložit ubytovateli (vedoucímu ubytovny nebo recepčnímu) svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas ke kontrole pro zápis do knihy hostů a uhradit cenu za ubytování. Odmítne-li host předložit občanský průkaz nebo cestovní pas nemůže být ubytován.

Ubytování se poskytne v zařízeném pokoji. S věcmi převzatými do osobního užívání a se svěřeným inventářem je ubytovaný povinen nakládat co nejšetrněji. Každé poškození nebo ztrátu je povinen ihned ohlásit vedoucímu ubytovny nebo recepčnímu.

Výměna ložního prádla se provádí 1x za tři týdny. U hostů se provádí neprodleně po skončení jejich ubytování.

Lůžko přidělené ubytovanému v určitém pokoji není dovoleno bez souhlasu ubytovatele ubytovny měnit, ani přenechat jiné osobě. Nábytek ubytovaný nesmí přestěhovat, a to ani v pokoji, v němž je mu poskytnuto ubytování.

Každý ubytovaný odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku ubytovatele dle § 420 občanského zákoníku. Škody nebo závazky okamžitě hlásí recepčnímu nebo vedoucímu ubytovny.

Ubytovaný je povinen udržovat v pokoji, v němž mu bylo poskytnuto ubytování, a ve společných prostorách ubytovny čistotu a pořádek. V případě porušení této povinnosti uhradí ubytovaný veškeré náklady spojené s úklidem nad rámec běžného úklidu, a to proti potvrzení.

III. Zánik práva ubytování

Po uplynutí sjednané doby ubytování je ubytovaný povinen uvolnit lůžko a odstranit z ubytovny své věci do 9:00 hodin následujícího dne.

Ubytovatel má právo od smlouvy o ubytování odstoupit v těchto případech:

 • poruší-li ubytovaný hrubým způsobem ubytovací řád, dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy o ubytování,
 • vzniká-li vinou ubytovaného škoda na majetku ubytovny,
 • přechová-li ubytovaný v ubytovně nehlášené osoby,
 • nehradí-li náklady spojené s ubytováním.

IV. Práva a povinnosti ubytovaných

a) Ubytované osoby jsou oprávněny:

 • Požádat recepčního nebo vedoucího ubytovny o zprostředkování lékařské pomoci.
 • Používat přidělený pokoj s jeho vybavením a příslušenstvím v určeném rozsahu a používat společné prostory.
 • Používat soukromé síťové magnetofony, televizory, rádia apod. za předpokladu, že je nahlásí recepčnímu a uhradí za jejich používání částku stanovenou v platném ceníku ubytovatele. Úhradu poplatků provádí ubytovaný 1x měsíčně před na základě stvrzenky vydané recepčním nebo vedoucím ubytovny.
 • Používat vysoušeče vlasů a elektrické holící strojky za předpokladu dodržování bezpečnostních předpisů na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
 • Používat osobní výtah.
 • Požadovat od recepčních běžné služby – předání vzkazu, přivolání k služebnímu telefonu, telefonu přímých příbuzných, přejímání lisovních zásilek, běžné informace atd.
 • Recepční ani vedoucí ubytovny není oprávněn přejímat cenná psaní, balíky ani finanční hotovost.

b) Ubytované osoby jsou povinny:

 • Při nástupu do ubytování předložit svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas k provedení všech příslušných zápisů a kontrole příslušného trvalého bydliště.
 • Při převzetí klíče od pokoje provést převzetí vybavení pokoje. Zjevné závady okamžitě nahlásit recepčnímu nebo vedoucímu ubytovny.
 • Ubytované osoby jsou povinny zachovávat noční klid od 22,00 hodin do 6,00 hodin a v sobotu od 23,00 do 6,00. V ostatních hodinách jsou povinny chovat se tak, aby nerušily ostatní ubytované. Ubytované osoby jsou povinny odpadky odkládat výhradně do nádob k tomu určených.
 • Ubytované osoby jsou povinny vstupovat do budovy ubytovny jen v čistém oděvu a nejsou oprávněny vstupovat do budovy ubytovny pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 • Při pobytu v prostorách budovy ubytovny používají ubytované osoby zásadně domácí obuv. O čistotu kuchyňského elektrického sporáku, jehož užívání je ubytovaným osobám umožněno, pečují řádně samy tyto osoby.

c) Ubytovaným je zakázáno:

 • Kouřit na pokojích! Kouření je dovoleno pouze na vyhrazených místech.
 • Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu. Provádět jakékoliv zásahy do zařízení pokoje. Připevňovat jakoukoli výzdobu na stěny a nábytek.
 • Chovat na ubytovně zvířectvo a ptactvo.
 • Umisťovat cokoli na parapety oken, vyhazovat předměty a jiné odpadky z oken a balkónů. Vnášet do ubytovny střelné zbraně, výbušniny a jiné nebezpečné látky.

V. Návštěvy

Ubytovaný může přijmout návštěvu za předpokladu, že návštěvník ohlásí u recepčního a předloží občanský průkaz nebo cestovní pas k prokázání své totožnosti a k provedení příslušných zápisů do knihy návštěv. Odmítne-li návštěvník předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, nebude mu návštěva ubytovaného (vstup do budovy ubytovny) umožněna.

Návštěvník je povinen opustit ubytovnu nejpozději do 22:00 hodin v den návštěvy.

Zaměstnanci ubytovny a pověření zaměstnanci ubytovatele jsou oprávněni vstupovat do pokojů za účelem běžného úklidu, oprav a inventarizace majetku.

Vedoucí ubytovny je oprávněn vstupovat do pokojů za účelem kontroly počtu ubytovaných osob při podezření z neoprávněného užívání ubytovacích služeb.

Za apartmány EDEN
Petr Kovanda
předseda představenstva